Få 3 tilbud
Sektion Erhverv

Er din butik klar til at tage imod kunder med et handicap?

Skal du i gang med at bygge eller renovere butik, bør du allerede fra idéfasen være opmærksom på, at dit erhvervslokale i de fleste tilfælde skal kunne tilgås og benyttes af alle – uanset eventuelle funktionsnedsættelser og handicap. Her i artiklen dykker vi lidt ned i de gældende regler for tilgængeligt byggeri for personer med handicap, som du skal være opmærksom på, når du om- eller nybygger butik og lignende.

Reglerne er mange, når man skal i gang med at bygge nyt eller renovere eksisterende byggeri. Byggereglerne er bestemt i Bygningsreglementet, som siden 1961 har gennemgået justeringer og udskiftninger. Senest blev Bygningsreglementet 2015 (BR15) erstattet af Bygningsreglementet 2018 (BR18), der i dag tegner rammerne for bygge- og renoveringsprojekter, herunder også tilgængeligt byggeri for personer med handicap.

I Byggereglementets §48-62 finder man krav om adgangsforhold, som bestemmer, at der ved nybyggeri eller ombygning af en eksisterende bygning skal sikres ligeværdig adgang og benyttelse for alle mennesker. Alt fra selve bygningerne, opholdsarealer og parkeringsarealer er dækket af reglerne og skal altså kunne benyttes for alle – uanset eventuelle fysiske funktionsnedsættelser eller handicap.

Sommerhuse og fritliggende familiehuse, som kun anvendes til boligformål, er dog undtaget for disse regler. Enfamiliehuse skal dog være forberedte til at kunne etablere niveaufri adgang ved mindst én af yderdørene.

Hvem er dækket af reglerne?

Kort sagt: Alle. Om du er kørestolsbruger eller gangbesværet, ser eller hører dårligt, er psykisk udviklingshæmmet, barn eller ældre, har ADHD eller lignende, skal du som udgangspunkt kunne benytte bygninger. Og grupperne kan sagtens overlappe – man kan jo eksempelvis godt være blind og samtidig sidde i kørestol.

Hvad er kravene i Bygningsreglementet for adgangsforhold?

Specifikt i Bygningsreglementet er der listet en række krav til, hvordan man skal sikre sig ligelige adgangsforhold til for alle brugere af bygningen. Det gælder blandt andet overordnede bestemmelser såvel som krav til højden og størrelsen på trapper og håndlister samt mængden og typen af information til rådighed.

I listen nedenfor er kravene listet inklusive tekniske specifikationer for tilgængeligt byggeri for personer med handicap.

Adgangsforhold

§48

Bygninger, opholdsarealer og parkeringsarealer skal have adgangsforhold, der sikrer, at brugerne ved egen hjælp kan komme frem til dem, ind i dem samt frem til deres funktioner.

Stk. 2. Sommerhuse er ikke omfattet af bestemmelserne i kapitel 2 om adgangsforhold.

Stk. 3. Fritliggende enfamiliehuse, der udelukkende anvendes til boligformål, er ikke omfattet af bestemmelserne i kapitel 2 om adgangsforhold, jf. dog § 51, stk. 3, og § 52.

Adgangsforhold frem til bygningen

§49
Brugerne skal ved egen hjælp kunne komme fra vej frem til alle adgange til bygninger, opholdsarealer og parkeringsarealer på matriklen.

Stk. 2. For grundens adgangsarealer skal følgende være opfyldt:
1) Adgangs- og tilkørselsarealerne skal belyses. Trapper og ramper skal belyses stærkest.

2) Adgangsforhold fra vej og parkeringsarealer til ejendommen skal være mindst 1,3 m bredt og med jævn fast belægning.

3) Niveauforskelle i adgangsarealet skal udlignes i terræn eller ved rampe, der kan suppleres med trin med en stigning på højst 0,15 m og en grund på mindst 0,3 m. For hver ende af rampen skal der være en vandret plads på mindst 1,3 x 1,3 m.

4) Ramper må højst have en hældning på 1:20 (5 cm pr. m.) Ramper med en hældning på mere end 1:25 (4 cm pr. m.) skal have reposer for hver 12 m.

5) Gribeegnede håndlister skal opsættes i en højde på ca. 0,8 m i begge sider af ramper og trapper.

6) Gangarealerne til bebyggelsen skal anlægges med markant taktil adskillelse til andre trafikformer.

7) Ovenfor trapper skal der udføres et belægningsskift i farve og følbarhed 0,90 m før trappens begyndelse. Det yderste af trinflader og trinkanter skal markeres med kontrastfarve.

§50
Porte eller passager i adgangs- og tilkørselsarealer, skal udformes, så der er let adgang for redningskøretøjer.

Adgangsforhold ved bygningen

§ 51
Ved alle adgange til bygninger skal det sikres, at brugerne ved egen hjælp kan komme ind i bygningen.

Stk. 2. For bygningens adgangsforhold skal følgende være opfyldt:

1) Ved alle yderdøre skal der være niveaufri adgang til bygningen. Eventuelle niveauforskelle skal reguleres i adgangsarealet uden for bygningen, herunder til elevatorer i bygningens adgangsetage. Der kan anvendes ramper.

2) Uden for yderdøre skal der være et vandret, fast og plant areal på 1,5 m x 1,5 m målt fra dørens hængselside. Hvor døren åbner udad, skal der i adgangsvejen være yderligere 20 cm langs bygningsfacaden.

3) Dørtrin må højst være 2,5 cm.

4) Arealet ud for yderdøre skal være i samme niveau som det indvendige gulv.

5) Arealet ud for yderdøre skal markeres taktilt eller ved anden farve end den omkringliggende belægning.

Stk. 3. For fritliggende enfamiliehuse er der alene krav om forberedelse til niveaufri adgang ved én af bygningens yderdøre i stueetagen.

§ 52
Yderdøre skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m.

Stk. 2. På den side af døren, der åbner imod personen, skal der være mindst 0,50 m ved siden af døren modsat hængselsiden.

Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke for fritliggende enfamiliehuse.

§ 53
§§ 51 og 52 gælder også for døre ved flugtveje i stueetagen, have-, altan- og terrassedøre samt døre til fælles tagterrasser, hvortil der er adgang fra elevator eller lignende.

§ 54
Ved opholdsarealer, parkeringsarealer samt eventuelle arealer til opbevaring af affald i tilknytning til bygningen skal der være adgangsforhold, der sikrer, at brugerne ved egen hjælp kan komme ind til arealerne og anvende deres funktioner.

Fælles adgangsveje i bygningen

§ 55
Brugerne skal ved egen hjælp kunne komme fra det fri eller via fælles adgangsveje i bygningen og frem til bygningens funktioner.

§ 56
Fælles adgangsveje, der fører til to eller flere boliger, kontorer, mødelokaler, udstillinger, salgsarealer eller andre enheder og funktioner på de enkelte etager, og som omfatter vindfang, forrum, gange, altangange, svalegange, plads foran elevatorer, ramper og reposer såvel i som uden for bygningen, herunder udvendigt adgangsareal til kælder, skal projekteres og udføres således, at:

1) Der er direkte og uhindret adgang til elevatorer, beboelsesenheder og funktioner i erhvervsbyggerier samt til fællesarealer, herunder udendørs opholdsarealer på etagerne.

2) De har en tilstrækkelig bredde i forhold til anvendelsen, og skal kunne passeres uhindret i deres fulde bredde. Den fri bredde skal være mindst 1,30 m.

3) De er markeret ved forskellige materialer, farver eller belysning.

4) Eventuelle niveauspring og højdeforskelle skal udlignes med ramper. Ramper må ikke udføres med en større hældning end 1:20 (5 cm pr. m), og der skal være en vandret plads på mindst 1,30 m x 1,30 m for hver ende af rampen. Ramper, der udligner højdeforskelle på mere end 0,60 m, skal desuden forsynes med en vandret repos for hver 0,60 m stigning. Ramper skal forsynes med håndlister i begge sider. Ved ramper med en hældning på 1:25 (4 cm pr. m) eller mindre kan håndlister udelades.

5) Døre i fælles adgangsveje skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m. På den side af døren, der åbner imod personen, skal der være mindst 0,50 m ved siden af døren modsat hængselsiden.

6) Dørtrin må maksimalt være 2,50 cm i højden.

Trapper

§ 57

Trapper i fælles adgangsveje skal udformes med tilstrækkelig bredde og fri loftshøjde i forhold til den tilsigtede brug samt have en hældning, der gør dem lette og sikre at gå på. Bestemmelsen anses som opfyldt når:

1) Trappens fri bredde er mindst 1,0 m, og den fri højde målt lodret over hvert trins forkant og i trappens ganglinje er mindst 2,10 m.

2) Trappens stigning (lodrette højde på trinnet) må ikke være større end 0,18 m.

3) Grunden (trinnets vandrette dybde) på ligeløbs-, kvart- og halvsvingstrapper ikke er mindre end 0,28 m. I beboelsesbygninger dog mindst 0,25 m.

4) På spindel- og vindeltrapper må grunden ikke være mindre end 0,20 m.

Værn

§ 58

Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje samt altaner, franske altandøre, altangange, luftsluser, tagterrasser, udvendige trapper samt andre hævede opholdsarealer, skal under hensyn til bygningens anvendelse sikres med værn og forsynes med håndlister. Alle typer af værn eller rækværk skal under hensyn til bygningens anvendelse udformes, således at deres højde, udformning, frie åbninger i værnet mv. sikrer personer mod at falde ud over eller igennem dem. Bestemmelsen anses som opfyldt, når:
1) Højden på værn eller rækværker er mindst 1,0 m.

2) Højden på værn ved trapper og ramper er mindst 0,80 m og over trappereposer er mindst 0,90 m.

3) Højden på værn ved trapper med bredere lysning end 0,30 m, altangange og luftsluser er mindst 1,20 m.

4) Højden på værn skal måles over trinforkanter og ramper samt fra overkant af gulv/dæk.

5) Håndlister skal være nemme at gribe om og holde fast i.

§ 59

Værn skal udføres, så den indbyrdes afstand mellem alle typer balustre, både lodrette og vandrette ikke giver anledning til personskader. I den forbindelse skal der i særlig grad tages hensyn til, at børn ikke må kunne klatre på værnet eller komme i klemme mellem balustre.

§ 60

Værn udført af glas skal udføres i overensstemmelse med §§ 238-241.

Håndlister

§ 61

Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje, hvor der ikke er opsat værn, skal forsynes med håndlister i begge sider under hensyn til bygningens udformning og anvendelse. Håndlisterne skal være nemme at gribe om og holde fast i. Håndlister skal føres ubrudt forbi repos og afsluttes vandret.

Stk. 2. Håndlister skal opsættes i en højde på ca. 0,80 m.

Information

§ 62

I offentligt tilgængelige bygninger med en borgerrettet servicefunktion, skal væsentlig information om orientering i og brug af bygningen være letlæselig og letforståelig.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter information ved indgangen til bygningen samt i forbindelse med orientering ved væsentlige funktioner i bygningen som wc-rum, handicaptoiletter, elevatorer, trapper, fordelingsveje mv.

Stk. 3. Informationen skal, under hensyn til bygningens anvendelse, være i form af punktskrift, lyd, piktogrammer, skrift og grafik i relief og ledelinjer.

Kravene om adgangsforhold dækker alt fra offentlige serviceinstanser til butikker til private kontorbygninger, og det kan derfor være svært at vide hvilke funktioner, der er forventet af ens bygning. Skal man for eksempelvis have handicaptoiletter til rådighed? Det er væsentligt at ejer og bygherre får afklaret det i samarbejde med kommunen.

Ønsker man at dykke endnu mere ned i kravene, kan du læse Statens Byggeforskningsinstituts anvisning til Bygningsreglementet 2018.

Hvem har ansvaret for, at byggeriet er tilgængeligt?

Det er ejerens ansvar, som i nogle tilfælde også er bygherren. Bemærk, at en tilladelse til ibrugtagning ikke nødvendigvis er en godkendelse, da der senere kan klages, og kommunen kan kræve, at fejlene rettes.

Undtagelser fra kravene

Der kan være undtagelser, hvor man vurderer, at en bygning ikke behøver at opfylde kravene om tilgængelighed, fordi ophold og brugen af bygningen kan være til fare for specifikke brugergrupper. Et eksempel kunne være et produktionsslagteri, hvor det kan være decideret livsfarligt at opholde sig og benytte faciliteterne, hvis man er blind. Det vil sjældent være tilfældet i en almindelig butik.

Det skal dog kunne dokumenteres og begrundes, hvorfor man skal kunne undtages for reglerne om adgangsforhold. Her vil det ikke betegnes som en legitim begrundelse, at hensynstagen til særlige brugergrupper vil gøre byggeprojektet dyrere og mere besværligt.

I nogle tilfælde kan der være tale om fredede bygninger, hvor det kan være umuligt at imødekommen kravene om tilgængeligt byggeri for personer med handicap.

Få kompetent rådgivning fra en ekspert

Som du måske har fået indtrykket af, er der mange regler og krav at holde styr på, når man skal om- og nybygge. Og det kan blive en dyr fornøjelse, såfremt man får påkrævet at rette eventuelle fejl, der ikke lever op til kravene om eksempelvis tilgængeligt byggeri.

Vi anbefaler hos 3byggetilbud.dk, at du søger råd hos en ekspert, som kan sikre et godt byggeprojekt helt fra ansøgning om byggetilladelse til selve byggeprocessen og den endelige dokumentation til kommunen.

Hos 3byggetilbud.dk samarbejder vi med masser af eksperter og byggerådgivere, som du via vores gratis tilbudstjeneste, som du kan modtage råd og vejledning samt uforpligtende tilbud fra.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *