Få 3 tilbud
Sektion Boligforeninger

Vedligeholdelse af fællesarealerne i en grundejerforening

Der findes ikke generelle retningslinjer eller lovgrundlag for, hvordan grundejerforeninger skal drives i Danmark, men der er forskel på, hvor meget af vedligeholdelsesarbejdet du selv skal stå for, alt efter hvilken slags vej du bor på.

En grundejerforening er en forening af grundejere, der ejer grunde, i et bestemt område. Det er forskelligt fra forening til forening, om man har frivilligt eller obligatorisk medlemskab for de grundejere, der er bosat i området. En grundejerforening varetager grundejernes interesser, herunder når vejene skal vedligeholdes.

Hvem træffer beslutningerne?  

Det har tidligere været kommunerne, der har stået for vedligeholdelsen af veje og infrastrukturen i mange områder. Men flere veje er blevet private, hvor ansvaret så videreføres fra kommunerne til grundejerforeningerne. Man kan derfor se grundejerforeningen som et talerør for alle grundejerne i den, der skal sikre deres fælles interesse i de private boligområder.  

Grundejeres forpligtigelser 

Skal du købe bolig, er det altid en god ide, at du forinden sætter dig ind i de gældende vedtægter, der er blevet vedtaget af grundejerforeningen, så du kender til de forpligtigelser, du kan komme til at stå overfor i boligområdet. Som grundejer i en grundejerforening vil du nemlig også skulle bidrage økonomisk til de projekter, som grundejerforeningen skal løse.

Har man som grundejer forpligtigelser på offentlig og privat fællesvej?

En offentlig vej er kommunen ansvarlig for, da området er åbent for offentlig færdsel. Det er derfor også kommunen, der står for vedligeholdelsen, såsom at der bliver fejet og ryddet for sne. Bor du på en offentlig vej, skal du som grundejer ikke stå for vedligeholdelsen af vejens stand, men du skal stadig feje og fjerne ukrudt, rydde sne m.m. ud til fortovskanten.

En private fællesvej er en ikke-offentlig vej, der ejes af grundejere, men er på samme tid en vej, som alle har adgang til. Og til forskellen fra en offentlig vej, er det grundejerne som selv står for vedligeholdelse af fortov og vej på private fællesveje.

Hvilke forpligtigelser har man så som grundejer på en privatvej?

En privat vej ejes af én eller flere grundejere. Typisk vil de private veje være små vejarealer, som modsat de private fællesveje ikke er underlagt kommunens myndighed og dermed heller ikke er åben for offentlig færdsel. Derfor bestemmer du som grundejer, hvem der har adgang til vejen – og vedligeholdelsen står du som grundejer også for.

Hvad bestemmer en grundejerforening?  

Det kan være svært at sige, hvad en grundejerforening har bemyndigelse til, for det afhænger af foreningens vedtægter. I realiteten kan en grundejerforening bestemme alt, der er flertal for på en generalforsamling. Så hvis der står i vedtægterne, at alle husene skal være en bestemt farve – såsom gule – og at alle hække og buske skal have en bestemt højde, kan der ikke fraviges fra det.

De individuelle vedtægter i en forening er afgørende for, hvad en grundejerforening kan bestemme. En grundejerforening bestemmer f.eks. ikke, hvordan grundejere indretter deres private huse, men foreningen kan som regel godt have indflydelse på bygningernes farvevalg, bebyggelse, beplantning m.m. i boligområdet. Der vil normalt også i grundejerforeningens vedtægter stå, hvor meget alle medlemmer skal betale til vedligeholdelse af private fællesveje og -arealer.

Læs også: Guide: Vedligeholdelsesplan til ejerforeningen

Hvis et medlem af en grundejerforening ikke følger foreningens vedtægter eller beslutninger, kan grundejerforeningen rette en civil retssag mod vedkommende. Det kan f.eks. være, hvis den valgte farve på husene trosses eller man ikke har sin hæk klippet efter anvisningerne. I det tilfælde vil vedkommende skulle rette ind efter vedtægterne, hvis der falder dom om dette.

Hvilke vedligeholdelsesopgaver skal varetages i en grundejerforening?  

Snerydning/saltning  

Med tiden er mange fællesveje i parcelhusområder blevet private fællesveje. Det betyder, at det er grundejerne, der står for at vedligeholde vejene, som bl.a. indebærer snerydning og saltning. Kommunerne rydder ikke sne på private veje eller private fællesveje. Så hvis grundejerforeningen ikke står for vintervedligeholdelserne, er det dit ansvar og du skal på din vej stå for at rydde sne ud til midten af kørebanen, mens din genbo står for at rydde den resterende halvdel. Hvis du er bosat på en privat vej, er det dit ansvar at rydde sne foran din bolig og sørge for der ikke er glat, så forbipasserende ikke kommer til skade. Opstår der tvivl om, hvorvidt vejen, du bor på, er en privat fællesvej, kan du kontakte kommunen.

Belysning

Det er grundejerne, der står for drift og vedligeholdelse af vejbelysning, men det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, hvordan private fællesveje, der benyttes som offentligt tilgængelige færdselsveje, skal belyses. Kommunen kan som vejmyndighed også bestemme, at belysningen skal udføres ved deres foranstaltning, men for grundejernes regning. Det betyder, at kommunen kan stille krav om, hvordan vejbelysningen skal udføres, herunder hvilke lamper, der skal anvendes og om lyspunkthøjden. 

Legepladser

Hvis legepladsen overtages i lovlig stand af grundejerforeningen, er det herefter foreningens pligt at få foretaget de løbende tilsyn af en certificeret legepladsinspektør. Papirer fra egenkontrolrapporter og udskiftninger af materialer opbevares af grundejerforening.

Private fællesveje, stier og overkørelser (belægning)

Veje og stier, der er private fællesveje, skal som sagt vedligeholdes af grundejerforeningen. Det vil sige, at asfaltering af vejen, reparationer af huller, reparationer af ødelagte fliser ligeledes er grundejerforeningens ansvar. Er man i tvivl om vejens tilstand, kan man typisk henvende sig til sin kommune, som vil vurdere, om der er brug for et syn af vejen.

Husk: Vejbump og andre trafikforanstaltninger skal godkendes af politiet og kontakten til dem går gennem din kommune.

Beplantning og grønne arealer

Kommuner, der ejer fortove og veje, har som sagt pligten til at vedligeholde vejene, så de er i forsvarlig stand. At bo på en privat fællesvej indebærer, at grundejerne på disse veje har ansvaret for vejens vedligeholdelse som udover kørebane, kantsten og fortove også tæller beplantning og træer på private fællesveje. Normalt skal træer og øvrig beplantning kun beskæres, hvis færdslen generes. Træer, grene og buske må ikke vokse ud over vejen.

Som grundejer skal man derfor være opmærksom på træer langs vejen og i særlige bede på hjørnerne af vejene. Det er nemlig grundejeren, der bor ud til vejen med beplantningen, som står for vedligeholdelsen og ikke kommunen. Retningslinjer man typisk kan holde sig indenfor med beplantning, er at sørge for, at træer og anden beplantning, er minimum 2,80 meter i frihøjde over fortov og cykelsti og minimum 4,20 meter i frihøjde over kørebanen.

Gør vejen og fællesarealerne grønne

Ønsker I at gøre jeres omgivelser grønnere, er der mange muligheder. F.eks. kan I plante træer i vejkanten, plante hække i chikanerne eller etablere højbede på fællesarealerne. Vær dog opmærksom på, at den enkelte grundejer er ansvarlig for de grønne elementer, der ligger ud for vedkommendes grund. Det er derfor, i praksis, vedkommende, der skal stå for at luge ukrudt, beskære træerne og hække ud for vedkommendes grund – men ofte går grundejerforeningen sammen om at stå for vedligeholdelsen af de grønne elementer, så det er en fælles opgave for foreningen. Flere heraf vælger at indgå en aftale med en anlægsgartner, der kan varetage opgaven for grundejerforeningen.

Er der forskel afhængigt af, om jeg bor i by- eller landzone?

Ja. Reglerne om vedligeholdelse af en privat fællesvej kan variere, alt efter om vejen ligger i en landzone eller byzone. Ligger den i en landzone, er det typisk dem, der bruger vejen, som står for vedligeholdelsen. Ligger vejen i en byzone, hedder det, at den enkelte grundejer står for vedligeholdelsen, som vedkommendes grund grænser op til. Det vil sige, at det er den enkelte grundejers ansvar at vedligeholde hele vejstykket ud for deres ejendom – disse pligter kan omfatte eventuel cykelsti, overkørelser ind til ejendommen, fartdæmpende bump og chikaner m.m. I mange grundejerforeninger går grundejerne dog sammen for at finde en fælles løsning ifm. bl.a. istandsættelsen af vejen. Her vil grundejerforeningen typisk aftale, at den enkelte grundejer indbetaler et årligt fast beløb, som så går til istandsættelse.

Få faste aftaler til vedligeholdelse af fællesarealer gennem 3bgyggetilbud.dk

Mange grundejerforeninger har grå og grønne arealer, som regelmæssigt skal vedligeholdes – og derfor indgår flere en fast aftale med en professionel virksomhed, der kan varetage opgaven for dem. Afhængigt af fællesarealernes størrelse er der mulighed for at skabe kreative legeområder og andet fælles til grundejerne i området. Har grundejerforeningen få eller ingen faciliteter, kan det være en fordel at få etableret, og hvis I har velfungerende faciliteter til fællesarealer, er det vigtigt med vedligeholdelse af dem. Og dette kan f.eks. en anlægsgartner hjælpe med. Det kan nemlig ofte betale sig at få en samarbejdsaftale med en fast anlægsgartner op og køre, alt efter omfanget af jeres udendørs fællesarealer.

Dette kan en anlægsgartner f.eks. klare:

 • Anlæggelse af ny græsplæne og andre grønne arealer 
 • Plantning af træer, buske og hække 
 • Etablering af beplantninger og blomsterbede 
 • Opbygning af ny legeplads 
 • Flise eller terrasse lægning  

Udendørsarbejde der involverer beplantning og belægning er opgaver som kun af og til skal udføres, men de større opgaver der skal klares løbende, kan en anlægsgartner give en bedre pris på.  

Opgaver der løbende skal vedligeholdes: 

 • Regelmæssig græsklipning 
 • Løbende trimning af græskanter 
 • Vedligeholdelse af blomsterbede og beplantning 
 • Lugning af ukrudt 
 • Årlig eller halvårlig beskæring af træer og buske 
 • Snerydning og saltning om vinteren   

Kontakt 3byggetilbud.dk hvis du både vil spare tid og besvær med at skulle få fat på den rette anlægsgartner i din grundejerforening. Her skal du nemlig kun skrive dine kontaktoplysninger og en kort beskrivelse af opgaven ind. Upload også den liste med arbejdsopgaver og projekter, som I opstillede i bestyrelsen, inden I tog beslutningen om at finde en fast anlægsgartner. 

Hos 3byggetilbud.dk har vi et fast samarbejde med anlægsgartnere over hele landet og kan derfor nemt finde nogen fra jeres lokalområde.

 

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *