Få 3 tilbud
Sektion For håndværkere

Er du klædt på til asbest?

Som håndværker er der risiko for, at du støder på asbest, for asbest var populært i dansk byggeri i årtier. Asbestholdigt materiale kan være sundhedsskadeligt, og der er derfor en lang liste regler og foranstaltninger for håndteringen heraf. Vi zoomer her ind på asbest.

Asbest, der er et naturligt mineral, var populært i dansk byggeri, særligt fra 1920 og op til slut 1980. I mellemtiden fandt man ud af, at asbest i formen asbeststøv, er særligt sundhedsskadeligt. I 1972 kom første forbud, efterfulgt af flere. I dag er det forbudt at fremstille, importere eller bruge (bearbejde, installere og opsætte) asbestholdigt materiale. Dog må man gerne lade asbestholdigt materiale være i og på boligen. Det vil sige, at du som håndværker kan risikere at skulle håndtere asbestholdigt materiale. Dette særligt ved nedrivning i og af ejendomme samt renovering af bygninger.

Vi ser her nærmere på asbest, håndteringen af asbestholdigt materiale og Arbejdstilsynets regler.

Forbudt og tilladt asbestarbejde

Som sagt er det forbudt at fremstille, importere eller bruge (bearbejde, installere og opsætte) asbestholdigt materiale. Hertil gælder disse forbud:

 • Det er forbudt at genbruge asbestholdigt materiale
 • Det er forbudt at højtryksspule asbestholdigt materiale
 • Unge under 18 år må ikke arbejde i et asbestholdigt miljø

Ikke meget arbejde er tilladt, når det kommer til asbest. Tilladt arbejde omfatter:

Nedrivning: Komplet nedtagning og bortskaffelse af asbestholdigt materiale.

Reparation: Indkapsling og forsegling af asbestholdigt materiale, der er i intakt stand.

Vedligeholdelse: Udspartling eller forsegling af små huller, forsegling af enkelte intakte asbestholdige materialer samt inddækning af asbestholdige tagplader.

Det er desuden tilladt at male asbestholdigt materiale, såfremt der ikke opstår asbeststøv som følge af arbejdet. Hertil er rengøring og tagrens af asbesttag tilladt.

Om asbest

Asbest, et naturligt mineral, er i sig selv ikke farligt, men det er asbeststøv. Asbeststøv er små nåle, der er så tynde, at de ikke kan ses af det blotte øje. De små nåle er luftbårne, og ved indånding kan de komme i luftvejene og skade bl.a. lunger. Det er videnskabeligt bevist, at asbeststøv kan føre til flere sygdomme som asbestose og kræft i lunger, særligt i lungehinder. Hertil er det videnskabeligt bevist, at ryger du og eksponeres du for asbesttøv, stiger risikoen for kræft betydeligt.

Faktisk stiger risikoen for kræft ved rygning samt eksponeringen for asbeststøv så markant, at det i Arbejdstilsynets regler står, at virksomheder er forpligtet til, ikke kun at informere ansatte om asbests skadelige egenskaber, men også den øgede risiko for kræft ved rygning samt eksponering for asbesttøv.

Her er der risiko for asbest

Er boligen fra 1990 eller før, er der risiko for, at der er asbestholdigt materiale i og på boligen. Vær derfor opmærksom på bygningens alder, inden du går igangsætter et nyt arbejde. Man kan sjældent se, at der asbest i et materiale eller ej, og derfor skal der tit en undersøgelse til for at konkludere, om der rent faktisk er tale om asbest eller ej.

Ved småt arbejde, for eksempel nedtagning, reparation, vedligehold m.m. i alm. boliger, bør du som håndværker få oplyst fra bygherre alder og historik på boligen, samt om vedkommende har viden om asbest i boligen. Vær hertil ops på tegn på asbest, når arbejdet er i gang. 

Ved større byggerier, som minimum to tilknyttede virksomheder skal arbejde på, skal bygherre sørge for at få gennemført en forundersøgelse. Bygherre har pligt til at fortælle, såfremt vedkommende kender til asbest i boligen. Forundersøgelsen omfatter typisk en screening, altså en visuel gennemgang og klarlægning af alder og historik på bygningen, samt en analysetest.

Grænseværdi for asbest

Den 1. januar 2022 blev grænseværdien for eksponering for asbest sat ned. Det betyder, at grænseværdien i dag er på 0,003 fibre/cm3. Grænseværdien blev sat ned for at sikre, at færre virksomhedsansatte eksponeres for asbeststøv.

Hertil var forhåbningen, at den skærpede grænseværdi skulle øge opmærksomheden om risikoen ved eksponering for asbest, samt at virksomheder skal efterkomme de skrappe krav og foranstaltninger, så de ansatte ikke eksponeres for asbeststøv.

Helt praktisk betyder det, at man som virksomhed skal sikre, at de rette foranstaltninger tages og de rette midler benyttes, så ansatte ikke eksponeres for værdier højere end 0,003 fibre/cm3.

hej

Lovpligtig oplæring og uddannelse

Eftersom asbeststøv er så særligt sundhedsskadeligt, skal man gennemgå enten oplæring i håndtering af asbest eller en særlig asbestuddannelse – det afhænger af typen af arbejde.

Kun personer, der har gennemført en særlig asbestuddannelse, må stå for indvendig nedrivning af asbest, det vil sige asbestsanering.

Ved andet arbejde, med risiko for eksponering for asbeststøv, skal man gennemgå særlig oplæring og instruktion i håndteringen af asbest og asbestholdigt materiale. Det er virksomheden, der skal sikre, at de ansatte får tilstrækkelig oplæring og instruktion.

Dette særlige forløb skal omfatte information om:

 • Asbests egenskaber og betydning for sundheden, herunder særligt for rygere. Rygning i kombination med eksponering for asbeststøv øger risikoen for sygdomme.
 • Materialer, der potentielt indeholder asbest
 • Arbejde, der kan føre til eksponering for asbest, og betydningen af forebyggende foranstaltninger for at reducere eksponeringen.
 • Hensigten med og det rette valg af åndedrætsværn, samt forbundne begrænsninger og korrekt anvendelse.
 • Nødforanstaltninger
 • Rengøringsprocedurer
 • Bortskaffelse af affald
 • Helbredskontrol

Asbestarbejde skal meldes til Arbejdstilsynet

Alt afhængig af typen af arbejde, skal man melde det til Arbejdstilsynet.

 • Ved indvendig nedrivning af asbestholdigt arbejde, skal man melde det til Arbejdstilsynet.
 • Ved arbejde med asbest, der kan eksponere en eller flere for asbeststøv, skal man melde det til Arbejdstilsynet.
 • Ved arbejde med asbest med kun risiko for kortvarig, lav eksponering for asbeststøv, skal man ikke melde det til Arbejdstilsynet.

Ny straf for uanmeldt arbejde med asbest

Den 01.07.2023 træder et nyt påbud i kraft. Anmelder virksomheder på forhånd ikke, at de arbejder med asbest, vil de få en bøde på 10.000 kroner. Ifølge regeringen falder beslutningen for at beskytte fagfolk, der arbejder med asbest.

Arbejdstilsynets regler

Der gælder mange regler, når det kommer til at arbejde med asbest. Alt afhængig af typen af arbejde, skal man benytte særlig påklædning, afskærme, advare via skiltning m.m. Nedenfor kan du få indblik i Arbejdstilsynets regler.

Indvendigt nedrivning af isoleringAndet med risiko, f.eks. nedtagning af skiferplader, der knusesUdvendig nedtagning af f.eks. bølgepapReparationVedligeholdelse
RegistreringXXXXX
Arbejdsplads- vurderingXXXXX
Arbejdsplan ved nedrivning inkl. rengøringXXX
InstruktionXXXXX
Anmeldelse til ArbejdstilsynetXX(X)
Uddannelse (asbestcertifikat)X
Oplæring og instruktion ved asbestarbejdeX(X)
Krav til virksomheden om dokumentationXXX
18-års aldersgrænseXXXXX
SkiltningXXXXX
Afskærmning af arbejdsstedXX
Åndedrætsværn påbudtXX(X)
Støvafvisende arbejdstøjXX(X)
Særligt omklædnings- og baderum XX(X)
Adgang til omklædnings-, bruserum og håndvaskXXX
Helbreds-undersøgelserXX(X)
Registrering i protokolXX(X)

(X) Gælder kun, såfremt der er risiko for langvarig eksponering for asbest, for eksempel ved beskadigede plader.

Kilde: Arbejdstilsynet

Bortskaffelse af asbestaffald

Husk, at asbestaffald, der danner eller kan danne asbeststøv, er farligt affald. Der gælder derfor særlige regler for håndteringen af det.

For asbestaffald, der danner asbeststøv, gælder det, at det skal befugtes og bortskaffes i plastposer. Sørg for at de lukkes tæt og synliggør via gul markering (med teksten ASBEST), at der er tale om asbest.

For asbestaffald, der kan danne asbeststøv, gælder det, at det skal befugtes og dækkes til. Husk at undersøge kommunens regler for asbestaffald.

For asbestaffald, der ikke danner asbeststøv, skal man følge kommunens regler for asbestaffald.

Ved mistanke skal Arbejdstilsynets regler følges

Eftersom asbeststøv er så sundhedsskadeligt, er det vigtigt ikke at tage nogle chancer. Derfor hedder det, at er der den mindste mistanke om tilstedeværelse af asbest, skal man følge Arbejdstilsynets regler for at arbejde med asbestholdigt materiale.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *