Få 3 tilbud
Sektion Private boligejere

Værd at vide om asbest

Asbest blev op til 1980’erne brugt i dansk byggeri i især byggematerialer og isolering, men er i dag forbudt. Asbeststøv er nemlig skadeligt og kan føre til flere sygdomme. Til trods herfor er der fortsat mange boliger, der indeholder asbestholdige byggematerialer – men at håndtere asbestholdige materialer kan være skadeligt. Bliv her klogere på alt, der er værd at vide om asbest.

Asbest er et naturligt mineral, der op til 1980’erne blev brugt i dansk byggeri og var et populært materiale. Asbest kan derfor forekomme i flere konstruktioner i ældre bygninger i f.eks. gulv-, væg-, loft- og tagplader, men f.eks. også i rør til kloakering, fugemasser og ventilationskanaler. Asbest er i sig selv ikke farligt f.eks. at røre – dog er asbest i form af asbeststøv sundhedsskadeligt. Det skyldes, at asbeststøv kan komme i og skade dine lunger.

Skønt det i dag er forbudt at fremstille, importere, bruge og arbejde med asbest og asbestholdige materialer, er asbest og asbestholdige materialer tilladt – det vil sige, at har du et gammelt asbesttag, er der intet lovkrav, der siger, at du skal få det skiftet. Men asbestholdige materialer er potentielt farlige, for knækker eller skæres der i et asbestholdigt materiale spredes der asbeststøv, og så er det sundhedsskadeligt. Og som det gælder så mange byggematerialer: jo ældre et materiale er, jo mere slidt og porøst er det. Og slidte, porøse materialer går lettere i stykker og smuldrer.

Der eksisterer professionelle virksomheder, der håndterer asbestholdige materialer og dét arbejde hedder asbestsanering. I dag er det eneste arbejde med nu siddende eller liggende asbestholdige materialer kun tilladt at nedrive, reparere og vedligeholde asbestholdige materialer, og asbestsaneringsvirksomheder har den rette viden i og uddannelse til at håndtere asbest.

Opdatering d. 30/05 2024: Der er blevet vedtaget en autorisationsordning i Folketinget, som træder i kraft fra d. 1. januar. Det betyder, at virksomheder der fremover skal nedrive asbestholdigt materiale, skal være autoriseret.

Et populært byggemateriale op til 1980’erne

Som sagt var asbest et populært materiale i dansk byggeri inden 1980’erne. Men fra starten af 1970’erne til 1980’erne blev det notorisk kendt, at asbest er sundhedsskadeligt. Derfor kom der også i 1972 det første asbestforbud – efterfulgt af flere forbud frem til 2005.

Populariteten skyldes, at asbest ikke kan brænde, tåler temperaturer på op til 900 grader og isolerer. Derfor blev asbestholdige materialer brugt i mange bygningskonstruktioner. Og eftersom asbestholdige materialer generelt holder i rigtig mange år, er de fortsat del af konstruktionen i mange boliger.

Asbest kan findes i bl.a.:

 • Tagplader (af eternit)
 • Eternitplader til beklædning   
 • Loft- og vægplader
 • Gulv af vinyl
 • Puds
 • Støbegulv
 • Isolering af rørinstallationer
 • Isolering til elkabler
 • Fliseklæber (til f.eks. lægning af gulv)
 • Spartel- og fugemasse
 • Ventilations- og aftrækskanaler
Eternittag og rør

F.eks. anslås det, at der i Danmark er asbesttage på omkring 100.000 boliger, alle af ældre dato, for asbesttage blev lagt på boliger til og med 1988. Det vil sige, at tagene er mindst 35 år gamle – og eternittage er sat til at leve i omkring 40-60 år. Det betyder, at mange asbesttage nærmer sig tiden til et skift. Er du usikker på, om der er asbest i dit tag, kan du dog hurtigt kontrollere det.

Er der asbest i mit tag?

Det er ret nemt at kontrollere, om der er asbest i dit tag eller ej. Bag på tagpladen er der påtrykt et produktionsnummer, som afslører om, der er asbest i det: er det første tal 0 eller 1, er der asbest i tagpladen, men er det første tal 4 eller 5, er der ikke asbest i den.

Vil du ikke op på dit tag og kigge efter et produktionsnummer, er oplysningerne herunder måske nok til at kontrollere, om der er asbest i dit eternittag.

 • Der er asbest i alle eternittage fra før 1984.
 • Der kan være asbest i eternittage fra 1984-1988.
 • Der er ikke asbest i eternittage (eller andre eternitmaterialer) efter 1988

Asbest kan forekomme flere steder i boligen

Asbest blev brugt i mange sammenhænge, når der skulle bygges nyt i 1920-1980’erne. For eksempel kan der være asbest i klæbemiddel, der blev brugt til lægningen af fliser i køkkener og badeværelser fra mellem 1920 og 1980 og i isolering, der blev brugt i boligen i samme årrækker. Derfor er det vigtigt, at man undersøger om, der er asbest i nogle materialer, forinden man f.eks. går i gang med at brække de gamle fliser op.

Brækker man de gamle fliser op, f.eks. ved renovering af det gamle badeværelse, og er der asbest det klæbemiddel, der sidder bag på, vil det være nær umuligt, at der ikke spreder sig asbeststøv. Det er derfor utrolig vigtigt, at man tænker ind, at der kan være en risiko for eksponering for asbest ved f.eks. renovering, men også ved skader. Knækker en flise ved et uheldigt slag eller blottes isoleringen ved et uheldigt snit, kan asbeststøv sprede sig – og derfor er det værd at tænke ind, om der potentielt kan være asbest i ens bolig og tage en række foranstaltninger, særligt ved nedrivning og renovering.

Vidste du? Man kan som rettesnor sige, at der er en større risiko for, at der er asbest i visse materialer i bygninger for før 1990. Bygningens alder, men også årstal på ombygninger og renoveringer kan gøre dig klogere på, om der er en risiko for, at der er asbest i boligen.

Er det farligt at bo i en bolig, der har asbestholdige materialer?

Asbest er først farligt, når asbestfibrene spredes. Det vil sige, at et asbestholdigt materiale, f.eks. et asbestholdigt tag, i sig selv ikke er farligt. Det kan det dog være, for som sagt: knækker eller skæres der i et asbestholdigt materiale spredes der asbeststøv, og det kan være sundhedsskadeligt.

Asbeststøv består af luftbårne fibre i form af tynde nåle, der kan spaltes til en tykkelse på 3 mikrometer. 1 mikrometer er lig 1/1000 millimeter, og derfor kan det blotte øje ikke se de tynde nåle. Eftersom asbeststøv består af luftbårne fibre, er der risiko for at få dem i luftvejene, og jo tyndere de er, jo længere kan de rejse via luftvejene. Faktisk kan de tyndeste af tynde fibre trænge fra luftvejene videre rundt i kroppen. Asbeststøv er derfor sundhedsskadeligt ved indånding – og endda rigtig sundhedsskadeligt.

Det er videnskabeligt bevist, at asbeststøv kan føre til en række sygdomme, herunder asbestose og kræft i lunger, især i lungehinden og i æggestokke. Derfor er asbest også, i et vist omfang, forbudt. Dette er desuden grunden til, at der i dag er rigtig skrappe regler for håndteringen af asbest.

Foruden asbest og asbeststøv eksisterer der også asbestslam. Der kan dannes asbestslam ved en tagrensning, for dækkes der ikke korrekt af ved en tagrensning, vil møg og skidt pible imellem tagplader og lægge sig på loftet. Dette møg og skidt er asbestslam – og i det slam kan der være asbestfibre. Det vil sige, at asbestslam i sig selv ikke er farligt f.eks. ved berøring, men spreder det asbestfibre, kan det være farligt ved indånding.

Skal jeg fjerne de asbestholdige materialer i min bolig?

Det skal du ikke, for det er lovligt at bevare de asbestholdige materialer i din bolig. Det vil sige, at er der f.eks. asbest i dit tag, må du gerne lade det sidde indtil den dag, du vil skifte det. Og som sagt er asbestholdige materialer ikke sundhedsskadelige i sig selv. Det er først, når der spredes de skadelige fibre i luften, at asbest er sundhedsskadelig. Derfor bør du ikke skære eller bore i eller brække op i de asbestholdige materialer.

Ifølge visse eksperter, er der en potentiel fare ved at bevare asbesttage, for jo ældre et asbesttag er, jo flere fibre spreder det. Hertil er det desuden muligt, at asbestfibre spreder sig ifm. brand eller storm. Bukker dele af boligkonstruktionen sammen ved brand eller vælter et træ og rammer tagkonstruktionen, er der en risiko for, at tagplader knækker – og så kan de sundhedsskadelige asbestfibre sprede sig.

En anden risiko kan opstå indenfor, for asbest blev brugt indenfor til alt lige fra isolering og puds til spartelmasse og klæbemiddel. Og sker der skade indenfor kan asbeststøv sprede sig – og det er ikke sikkert, at man skænker asbest en eneste tanke, når det sker. F.eks. kan der sprede sig asbeststøv, når en flise knækker eller gammel isolering går itu. Disse risici tænker mange dog ikke på, men det bør de, for selv lille eksponering af asbest kan være sundhedsskadelig.

Vil man ikke bekymre sig om asbest i boligen, kan man gå sin bolig igennem, f.eks. ved at undersøge bygningsårstallet for ens badeværelse. Dette især inden du igangsætter et gør-det-selv projekt eller et mere professionelt renoveringsprojekt.

Husk servitutter

Vil du renovere og fjerne udvendige asbestholdige materialer på boligen, skal du tjekke servitutter i tingbogen, inden du går i gang. En servitut er en begrænsning for dig som boligejer og kan angå bl.a. boligens bebyggelse. Det vil sige, at vil du renovere udvendigt, skal du sikre dig, at de renoveringer, du vil gennemføre, skal imødekomme de servitutter, der er tingbogen.

Dette kunne f.eks. være, når du vil lægge et nyt tag ifm. fjernelsen af det nu liggende asbesttag. Inden du går i kast og lægger et nyt tag, skal du sikre dig, at det er OK ift. de servitutter, der gælder ejendommen.

Må jeg selv fjerne asbest og asbestholdige materialer?

Ja og nej. Det afhænger af typen af asbestarbejde. Du må ikke selv fjerne asbestholdige materialer indendørs, men gerne asbestholdige materialer udendørs. Når det kommer til indendørs arbejde, er det kun særligt uddannede, der må stå for indvendig nedrivning. Ved andet indendørs arbejde, skal man som ansat gennemgå et instruktionsforløb. Og siden man som privatperson ikke er instrueret i indvendig håndtering af asbest, bør man lade en professionel stå for arbejdet.

Når det kommer til at fjerne asbestholdige materialer udendørs, må du som sagt gerne selv stå herfor. Vi anbefaler dog, at du får professionel hjælp, så du er sikker på, at du ikke udsætter dig selv for en unødig risiko. Professionelle, der har faglig viden og erfaring i håndteringen af asbest, har styr på de rette foranstaltninger for håndteringen heraf. Det er desuden sådan, at de skrappe regler for asbestarbejde også gælder for dig som privatperson.

Vil du ikke længere bekymre dig, om der er asbest under dine køkkenfliser eller i rørisoleringen, har 3byggetilbud.dk et stort netværk af virksomheder, der har tilladelse til at håndtere asbest – virksomheder, der står klar til at hjælpe dig og gøre din bolig mere sikker.

Forbud

Da asbeststøv er så sundhedsskadeligt, eksisterer der flere forbud, der gælder for asbest og asbestholdige materialer:

 • Du må ikke fremstille, importere eller bruge (f.eks. bearbejde, installere og opsætte) asbest eller asbestholdige materialer.
 • Du må ikke genbruge asbest eller asbestholdige materialer
 • Du må ikke højtryksspule asbestholdige materialer
 • Unge under 18 år må ikke arbejde i et miljø, der er asbest i.

Tilladt arbejde med asbestholdige materialer

Det er som sagt ikke tilladt at bruge eller genbruge asbestholdige materialer, men tilladt at bevare de nu siddende asbestholdige materialer i boligen. Det betyder også, at det kun er tilladt at nedrive, reparere og vedligeholde asbestholdige materialer.  

Nedrivning: Her forstås komplet fjernelse af asbestholdige materiale.

Reparation: Her forstås indkapsling og forsegling af asbestholdigt materiale, der er i intakt stand.  

Vedligeholdelse: Her forstås udspartling eller forsegling af små huller, forsegling af enkelte intakte asbestholdige materialer samt inddækning af asbestholdige tagplader.

Malerarbejde er desuden tilladt, men er der risiko for, at der kan dannes asbeststøv, er det ikke tilladt. Dette kunne eksempelvis være slibning før malingen.

Rengøring og tagrens af dit asbesttag

Du må gerne rengøre dit asbesttag eller få en professionel tagrensning. Dog må du ikke højtryksspule det, da dette kan sprede asbestfibre. Derfor skal rengøringen ske ved brug af en blød børste og en vandslange.

Når det kommer til tagrensning, kan processen grise en hel del, og det kan ske, at der i dette griseri er asbestrester. Derfor er det fornuftigt at få professionel hjælp til tagrensningen, som har udstyr, der er godkendt af Arbejdstilsynet, til at udføre arbejde. Professionelle forstår sig på at håndtere asbesttage og dække korrekt af, så der ikke kommer asbestrester på f.eks. terrassen.

Hos 3byggetilbud.dk kan du få den rette hjælp til tagrensningen af dit asbesttag. Vi har nemlig et netværk af dygtige håndværkere, der er ekspert i professionel tagrensning.

Lægning af nyt tag på et gammelt asbesttag

Er dit gamle tag af tagpap, bølgeeternit eller eternitskifer, er det muligt at tagrenovere ved at montere et nyt ståltag herpå. Det vil sige, at du faktisk kan montere et ståltag på et gammelt asbesttag. Det skyldes, at et ståltag er meget let og derfor ikke belaster tagkonstruktionen særligt. En del boligejere vælger denne løsning frem for lægningen af et nyt tag, for der er en stor økonomisk fordel heri.

Du kan spare mange penge ved at lægge et nyt tag på et gammelt – typisk 30-40 % af omkostningerne kontra ved et helt tagskift.

Vil du helt slippe for dit asbesttag, kan du også vælge at fjerne det og få lagt nyt tagpap eller et nyt tag af bølgeeternit eller eternitskifter, der selvfølgelig ikke har asbest i sig.

Arbejde med asbest

Asbeststøv er særdeles sundhedsskadeligt, og derfor gælder der særligt skrappe regler for håndteringen af asbestholdige materialer. Reglerne er til for at beskytte dem, der står for håndteringen af de sundhedsskadelige materialer, så de ikke eksponeres for asbeststøv.

Inden et nedrivnings-, renoverings- eller vedligeholdelsesarbejde går i gang, skal bygherre informere, om der er asbest i bygningen og/eller byggematerialer. Er det usikkert om der er, eller er der mistanke om, at der asbest i nogle materialer, skal de skrappe asbestregler følges. Er der f.eks. mistanke om, at der er asbest i isoleringen bag væggen, som man vil renovere på, kan en asbestanalyse afklare, om der er tale om asbest.

En asbestanalyse varierer efter omfang, men sker ved, at der tages en test af det eller de materialer, der er mistanke om kan være asbestholdigt. Også miljøscreening kan afgøre, om der er asbest i boligen.

Når det kommer til indvendigt asbestarbejde, skal det som sagt være en autoriseret virksomhed, der skal stå herfor. Det er kun ansatte, der har en asbestuddannelse og bevis herpå, der må stå for indendørs nedtagning af asbest.

Nye regler for asbestarbejde på vej

Et nyt lovforslag, fremsat den 20. marts 2024, foreslår, at der skal eksistere en autorisationsordning for nedrivning af asbest. Det behandles pr dags dato, den 25. marts 2024, i Folketinget. Vedtages det, må kun autoriserede virksomheder stå for nedrivningen af asbestholdige materialer. Baggrunden for det nye lovforslag er, at færre skal udsættes for asbest.

Vedtages lovforslaget, skal der udstedes mere specifikke regler om ordningen.

Du må gerne udføre udendørs arbejde med asbest – men lad heller professionelle stå herfor

Når det kommer til udvendigt asbestarbejde, må du som sagt gerne selv stå for arbejdet. Arbejdstilsynets regler gælder dog også for dig, da asbeststøv er så skadeligt. Derfor anbefaler vi kraftigt, at du lader professionelle stå for arbejdet, fordi professionelle har den rette uddannelse og viden til at håndtere asbesten.

Arbejdstilsynets regler for asbestarbejde er mange, og de angår bl.a. registrering af asbest, påklædning, indretning af det berørte sted, rengøring m.m. For eksempel skal virksomheden sikre sig, at nedrivningen sker så støvfrit som muligt. Desuden skal virksomheden også oplyse om de sundhedsrisici, der er ved eksponeringen for asbeststøv.

Vidste du? Ryger du og eksponeres man for asbeststøv, stiger risikoen for kræft betydeligt – dette er videnskabeligt bevist. Derfor skal virksomheden faktisk også understrege vigtigheden i, at de ansatte ikke ryger.

Du kan læse mere om Arbejdstilsynets regler på hjemmesiden.

HUSK: Asbestarbejde skal meldes til kommunen senest 14 dage før igangsættelsen. Hertil skal asbestarbejde også meldes til Arbejdstilsynet. Dog er der intet krav om, at man skal melde asbestarbejde, der omfatter risiko for kortvarig og lav eksponering for asbest.

Fra 01. januar 2022 blev grænseværdien for asbest på de danske arbejdspladser sat ned. Det betyder, at der i dag gælder en grænseværdi for asbest på 0,003 fibre/cm3. Grænseværdien er en af de laveste i EU.

Asbestaffald

Asbestaffald er farligt affald, og derfor er der særlige regler for håndteringen heraf. Asbestaffald skal pakkes ind i en lukket, tæt emballage, og på emballagen skal der stå, at der er tale om asbestaffald. Er der tale om asbeststøvholdigt affald, skal dette affald fugtes og derefter dækkes til, så risikoen for spredning af asbeststøv forhindres.

Bortskaffelse

Bortskaffelsen af asbestaffald skal ske efter reglerne i miljølovgivningen. Hertil skal du undersøge hos din kommune dennes regler for bortskaffelse af asbestaffald – reglerne varierer nemlig fra kommune til kommune.

Typisk er der begrænsninger på antallet af asbestholdigt materiale, som man må aflevere pr. gang man kører på genbrugspladsen. Vil man aflevere et større antal asbestholdigt materiale vil der ofte være en afgift herpå. Også dette afhænger af den kommune, du bor i.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

4 kommentarer

AvatarThomas Borup

Hej

Hvorfor skriver I man ikke må reparere asbestholdige materiale indendørs som privatperson?

Hvis man kigger på asbesthusets hjemmeside er det da en af de ting man ikke skal ha en asbestudannelse for ?

Vh
Thomas

Michelle L. NielsenMichelle L. Nielsen

Hej Thomas
Mange tak for din kommentar. Jeg kan på Asbest-Husets hjemmeside se, at “personer, der skal beskæftiges med andet arbejde en indvendig nedrivning af asbest, herunder rengøring, skal gennemgå et særligt oplærings- og instruktionsforløb om forebyggelse og sikkerhed, hvis de bliver eller kan blive udsat for asbeststøv”. Det er derfor korrekt, at man ikke skal have en asbestuddannelse – men man skal altså gennemgå et instruktionsforløb (som ansat i virksomhed). Dette sørger jeg for at understrege i artiklen samt udpensle, at det derfor er en god ide at lade en professionel klare skærene for én, når nu man ikke selv er instrueret i det.

Hertil får jeg tilføjet, at et nyt lovforslag er under behandling. Vedtages det, skal virksomheden fremadrettet være autoriseret for at nedrive asbestholdigt materiale. Årsagen er, at man vil udsætte færrest mulig for risikoen for asbeststøv. Dette understreger jo blot, at det er en god ide at lade professionelle stå for håndteringen af asbestarbejde.

De bedste hilsner
Michelle / 3byggetilbud.dk

AvatarMajbritt Lundberg

Jeg bor i en beboelseshuse ejendom med rør igennem hele kælderen som er med asbest,der står gule mærkater på at de indeholder asbest,skal man være urolig…

Michelle L. NielsenMichelle L. Nielsen

Hej Majbritt

Mange tak for dit spørgsmål. Nej, det er der ikke grund til, så længe rørene er intakte. Så længe asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke farlig. Det er først et problem, når de asbestholdige materialer knækker, skæres i eller på anden måde beskadiges, så de sundhedsskadelige fibre bliver luftbårne. Det er derfor, at der er så skrappe regler for især indvendigt arbejde med asbestholdige materialer.

De bedste hilsner
Michelle / 3byggetilbud.dk

Viser 0 af 4 kommentarer