Få 3 tilbud

Betingelser for entreprisegaranti mod byggesjusk fra 3byggetilbud.dk

Her finder du den fulde version af betingelserne til entreprisegaranti fra 3byggetilbud.dk. Du kan også besøge vores sektion om entreprisegaranti.


§1 Parterne

Garantiordningen gælder for aftaler indgået i henhold til tilbud formidlet via hjemmesiderne www.3byggetilbud.dk, www.andelsportal.dk eller www.energihjem.dk .

Entreprisegarantien omfatter alene arbejder, hvor håndværkerens tilbud er afgivet efter møde med bygherre baseret på bygherres indsendelse af opgave via opgaveformularen fra én af ovennævnte hjemmesider.

§2 Hvad dækkes af 3byggetilbud.dks entreprisegaranti mod byggesjusk?

Stk. 1. Hvad er dækket?

Arbejder, der er eksplicit beskrevet som omfattet af håndværkerens ydelse i det konkrete tilbud, som 3byggetilbud.dk har godkendt og udstedt entreprisegaranti i henhold til.

For at arbejder omfattes af entreprisegarantien skal bygherren fremsende den valgte håndværkers tilbud til 3byggetilbud.dk, som gennemgår tilbuddet for afklaring af, om dette kan danne grundlag for garantiudstedelse. Findes tilbuddet egnet til garantiudstedelse, vil 3byggetilbud.dk snarest fremsende garantitilsagn med reference til det fremsendte tilbud. 3byggetilbud.dk er ikke forpligtet til at udstede entreprisegaranti vedrørende tilbud afgivet af de håndværkere, der modtager opgaver via ovennævnte portaler, hvorfor bygherrer, der ønsker af være omfattet af entreprisegarantien ikke bør acceptere fremsendte tilbud, førend det er afklaret, om 3byggetilbud.dk kan tilbyde entreprisegaranti på basis af det konkrete tilbud. Såfremt tilbuddet fra håndværkeren er på kr. 5.000 inkl. moms eller derunder, alt inklusiv, behøver du ikke fremsende tilbuddet til 3byggetilbud.dk. I stedet kan du nøjes med at sende tilbudsgivers navn og cvr nummer med en kort beskrivelse af tilbuddets indhold og angive den samlede tilbudssum inklusiv moms, idet 3byggetilbud.dk på det grundlag vil kunne meddele om entreprisegaranti vil kunne udstedes.

3byggetilbud.dk udsteder kun entreprisegaranti på tilbud, hvor arbejdet endnu ikke er igangsat. Der skal altså ansøges om entreprisegaranti inden entreprisen udføres.

Entreprisegarantien er betinget af, at arbejderne iværksættes på det i det godkendte tilbud angivne tidspunkt, eller i tilfælde, hvor tilbuddet ikke indeholder bestemmelse om iværksættelsestidspunktet, arbejder som iværksættes senest 90 dage efter entreprisegarantiens udstedelse.

Entreprisegarantien dækker mangler ved arbejder udført i Danmark eksklusiv, Færøerne og Grønland.

Entreprisegarantien dækker, med nedenfor anførte begrænsninger, bygherres direkte udgifter til afhjælpende håndværkers arbejdsløn og nødvendige materialer for fagmæssig korrekt afhjælpning af de dokumenterede mangler, der afstedkommer, at den oprindeligt leverede ydelse ikke var udført i overensstemmelse med god faglig standard.

Stk. 2. Hvad dækkes ikke?

Entreprisegarantien dækker ikke:

 • Opgaver, som er formidlet på 3byggetilbud Match.
 • Manglende færdiggørelse, hvortil henregnes tilfælde, hvor håndværkeren ikke har udført eller færdiggjort arbejderne,
 • Udviklingsskader, hvor almindelige entrepriseretlige grundsætninger fritager håndværkeren for ansvar,
 • Følgeskader af enhver art, herunder skader på øvrige bygningsbestanddele og/eller løsøre,
 • Indirekte tab af enhver art, herunder, men ikke begrænset til flytteomkostninger, udgifter til opmagasinering, lejetab, forsinkelseserstatning/bod som bygherre måtte ifalde på grund af mangler ved håndværkerens arbejde, sagsomkostninger m.v.
 • Erstatningskrav baseret på supplerende/særlige garantitilsagn afgivet af håndværkeren eller af leverandør og/eller producent af de leverede materialer,
 • Mangler ved de leverede materialer, som ikke kan henføres til udførende håndværkers fejlagtige håndtering eller bearbejdning i forbindelse med indføjelse i ejendommen,
 • Arbejder, der ikke eksplicit er omfattet af håndværkerens ydelse i det tilbud, der danner grundlag for garantiudstedelsen,
 • Tillægsarbejder, som måtte blive aftalt mellem håndværkeren og bygherre efter 3byggetilbud.dks afgivelse af garantitilsagn.

Stk. 3. Hvem dækkes?

Entreprisegarantien omfatter personer, foreninger eller selskaber, som har ladet arbejderne udføre på en ejendom i deres egenskab af ejer eller lejer, og som har betalt for arbejdernes udførelse. For arbejder udført for en ejerlejlighedsejer eller en andelshavere er det en betingelse, at arbejderne er udført på en del af ejendommen, som denne er berettiget til at råde over (særejendommen), ligesom det for lejere er en betingelse, at arbejderne er af en karakter, som lejer i forhold til udlejer er berettiget til at lade udføre.

§ 3 Hvad skal du gøre for at opnå dækning?

Stk. 1. Det er en betingelse for dækning via entreprisegarantien, at:

 • du rettidigt har reklameret skriftligt (pr. mail eller anbefalet brev) over for håndværkeren. Reklamation skal afgives så snart du opdagede eller burde have opdaget manglen, og reklamationen skal indeholde kort beskrivelse af de påklagede mangler, samt indeholde krav om vederlagsfri afhjælpning. Reklamationen skal samtidig sendes pr. mail til 3byggetilbud.dk,
 • du i muligt omfang har tilbageholdt (rest)entreprisesum i tilfælde, hvor manglerne var eller burde være opdaget før arbejderne var betalt,
 • du indrømmer udførende håndværker mulighed for at forestå vederlagsfri afhjælpning af de påberåbte mangler såfremt afhjælpning sker inden rimelig tid,
 • du, såfremt mangelsagen falder inden for Byggeriets Ankenævns eller Håndværkets Ankenævns kompetenceområde er det yderligere en betingelse, at du umiddelbart efter at det står klart, at håndværkeren ikke tilbyder og gennemfører vederlagsfri afhjælpning inden rimelig tid indbringer sagen for Byggeriets Ankenævn eller Håndværkets Ankenævn,
 • såfremt sagen ikke kan behandles af Byggeriets Ankenævn eller Håndværkets Ankenævn fordi den falder uden for ankenævnets kompetenceområde eller fordi sagen af bevismæssige grunde er uegnet til ankenævnsbehandling er det en betingelse, at du umiddelbart efter det står klart, at håndværkeren ikke tilbyder og gennemfører vederlagsfri afhjælpning inden rimelig tid indbringer sagen for de almindelige domstole eller Voldgiftsnævnet for bygge og anlægsvirksomhed,
 • håndværkeren ikke er berettiget til at henskyde afhjælpningen til udførelse i forbindelse med 1 års gennemgang i henhold til reglerne derom i AB92 eller AB-forbruger,
 • du har reklameret til 3byggetilbud.dk senest 5 år efter entreprisegarantiens udstedelse. Denne absolutte reklamationsfrist omfatter også skjulte mangler, som du hverken vidste eller burde være bekendt med på det angivne tidspunkt, du ved endelig inappellabel dom eller voldgiftskendelse, har dokumenteret dit betalingskrav, og håndværkeren efter fremsendelse af domsrykker ikke har opfyldt kravet. Det er en betingelse, at alle domme (også appellable byretsdomme) og voldgiftskendelser sendes til 3byggetilbud.dk pr. mail senest en uge efter afsigelsen.

§ 4 Hvor meget dækker entreprisegarantien?

Entreprisegarantien dækker for privatpersoner maksimalt kr. 35.000 inklusiv moms pr. udstedt entreprisegaranti. Entreprisegarantien dækker for maksimalt 100.000 kroner, hvis opgaven skal udføres for boligforeninger, lejerforeninger, selskaber, institutioner eller erhverv. Entreprisegarantien er sekundær i forhold til bygherres dækning igennem andre garantiordninger, forsikringsordninger og/eller eventuel sikkerhedsstillelse fra håndværkerens side.

§ 5 Garantisagens behandling.

Når bygherre har opnået endelig inappellabel dom eller voldgiftskendelse vedrørende arbejder, der er omfattet af entreprisegarantien og håndværkeren trods domsrykker ikke har opfyldt dommen/kendelsen for så vidt angår betaling af hovedstolen, kan garantisagens behandling iværksættes, hvilket gøres ved bygherres fremsendelse af nedennævnte til 3byggetilbud.dk:

a) Det godkendte tilbud med tilhørende garantinummer.
b) Den for arbejdet udstedte faktura.
c) Bankoverførsel, der dokumenterer, at fakturaen er betalt.
d) Reklamationsskrivelsen.
e) Dokumentation for at eventuel entreprenørgaranti er kaldt og/eller, at bygherre har gjort brug af andre garantiordninger, som håndværkerens arbejde måtte være omfattet af.
f) Kopi af dom eller voldgiftskendelse.
g) Kopi af domsrykker.

Senest 10 hverdage efter modtagelsen af ovennævnte materiale vil 3byggetilbud.dk meddele, om kravet kan anerkendes under entreprisegarantien.

Når en skade er anerkendt som dækningsberettiget under entreprisegarantien er udbetaling af garantibeløbet betinget af, at bygherre lader manglerne afhjælpe ved momsregistreret dansk håndværksvirksomhed og efterfølgende fremsender dokumentation for arbejdernes udførelse og betalingen derfor.

Ud over den beløbsmæssige begrænsning til kr. 35.000 (privat) eller kr. 100.000 (erhverv) inklusiv moms pr. udstedt entreprisegaranti er garantiudbetalingen yderligere begrænset til det beløb, som bygherre konkret dokumenterer at have afholdt til afhjælpning af de ved dommen eller voldgiftskendelsen dokumenterede mangler ved arbejdet i henhold til den opgave, der er udsted entreprisegaranti for. Senest 14 dage efter denne dokumentation er modtaget af 3byggetilbud.dk vil garantibeløbet blive udbetalt.

Endelig er garantidækning betinger af, at afhjælpningsarbejderne er udført senest 1 år efter, at 3byggetilbud.dk har meddelt dækningstilsagn.

§ 6 Indtrædelse

3byggetilbud.dk indtræder i bygherres krav mod håndværkeren i den udstrækning 3byggetilbud.dk har udbetalt erstatning til bygherre i henhold til nærværende entreprisegaranti. Bygherre er forpligtet til uden ugrundet ophold at underskrive nødvendige transporterklæring i den forbindelse.