Få 3 tilbud

Erhvervsuddannelsesreformen forklaret

Denne infografik har til formål at give dig en overskuelig fremstilling Erhvervsuddannelsesreformen. Vi har siden reformudspillet blev offentliggjort fulgt forhandlingerne tæt og straks reformaftalen endelig blev vedtaget, har vi færdiggjort grafikken om alle reformens elementer.


Infografikken

I forbindelse med researchen og den første version af grafikken, som illustrerede reformudspillet inden aftalen, har vi blandt andet været i dialog med Undervisningsministeriet, som har hjulpet os med infografikken, således at vores resultat blev så nøjagtigt og fyldestgørende som muligt. Vi håber, at du finder grafikken nyttig.

Det får du svar på:

 • Det historiske overblik over reformer for området
 • Målet med den nye erhvervsuddannelsesreform
 • Erhvervsuddannelsesreformens indhold
 • Erhvervsuddannelsernes nye struktur og opbygning
 • De største ændringer i forhold til den gamle reform

Dette indhold er udarbejdet i 2014

Historisk set

 • 1956: Lærlingeloven
  H.C. Hansen (S)
  Undervisningsminister: Julius Bornholdt
 • 1972: Lov om erhvervsfaglige forsøgsuddannelser
  J. O. Kragh (S)
  Undervisningsminister: Knud Heinesen
 • 1977: EFG-Loven
  Socialdemokratiet
  Undervisningsminister: Ritt Bjerregaard
 • 1991: Erhvervsuddannelsesloven
  KV-regering
  Undervisnings- og forskningsminister: Bertel Haarder
 • 2001: Erhvervsuddannelsesreform 2000
  Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre
  Undervisnings- og kirkeminister: Magrethe Vestager
 • 24. februar 2024: Aftale indgået – bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser
  SR Regering med V, DF, SF, LA og K
  Undervisningsminister: Christina Antorini

Mål

Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse

Unge der søgte en erhvervsuddannelse:

 • 2005: 29%
 • 2012: 19%

 

Ambitiøs målsætning om mindste & andel:

 • 2020: 25%
 • 2025: 30%
Flere skal fuldføre en påbegyndt erhvervsuddannelse
 • 2012: 52%
 • 2020: min. 60%
 • 2025: min. 67%
Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige, som de kan

Differentieret undervisning

Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

Der indføres et fælles resultatmål om øget trivsel, og der udvikles en fælles metode for trivselsmålinger.

Målrettede tilbud, så alle unge får en uddannelse

EUD10: Ny målrettet linje i 10. klasse, der skal gre eleverne klar til at begynde på en erhvervsuddannelse.

Kombineret uddannelse: Ny kombineret ungdomsuddannelse for unge under 25 år, som ikke kan tage en almindelig ungdomsuddannelse. Den unge får titlen af “erhvervsassisten” inden for et bestemt jobområde.

Styrkelse af produktionskolernes rolle
 • Produktionsskolerne skal spille en central rolle som koordinerende udbyder af ‘Kombineret Ungdomsuddannelse’ (eller indgå i de lokale institutionssamarbejder, der udbyder uddannelsen)
 • Deres muligheder for at målrette produktionsskoleforløb skal styrkes. Målrettet til unge, som er motiveret for en erhvervsrettet uddannelse, men har brug for almen opkvalificering og meritgivende kombinationsforløb for at kunne optages på en erhvervsuddannelse.
 • Produktionsskoleeleven ændres for at efterkomme de nye tiltag.
Mere undervisning

Minimumstimetal på 25 klokketimer om ugen i 2015 og 26 klokketimer om ugen fra 2016 og frem, svarende til knap 35 lektioner.
I dag er den forskellig alt efter uddannelserne, men typisk ligger den omkring 21 klokketimer nu.

Kvalitetsinitiativer
 • Mulighed for niveaudeling og talentspor.
 • Stort kvalitetsløft af erhvervsskolerne.
  • efteruddannelse og kompetenceudvikling af lærere og ledere.
 • EUX indføres på alle relevante erhvervsuddannelser inden for alle 4 områder.
  • EUX er en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen.
  • Den indeholder både praktik samt gymnasiale fag og niveauer, der svarer til en HF.
  • Du kan derefter arbejde som faglært eller læse videre på samme vilkår som med en gymnasial eksamen.
Fortsat indsats for praktikpladser

Erhvervsskolerne får større økonomisk incitament til at finde praktikpladser frem for skolepraktik.

Ny erhvervsuddannelse for vokse, der er fyldt 25 år (EUV)
 • Voksne med mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal tage en EUV uden grundforløb og uden praktik.
 • For den voksne med erhvervserfaring, der er kortere eller irrelevant, bliver varighederne af grundforløbet og praktikken reducerede på EUV.
 • Voksne uden hverken erhvervserfaring eller tidligere uddannelse skal starte på grundforløbets 2. del.

Indhold

Et bedre ungdomsuddannelsesmiljø
 • Erhvervsuddannelserne skal målrettes unge, der er under 25 år, så det bliver en rigtig uddannelse.
 • Undervisningen skal forankres i holdfællesskaber.
 • Erfaring med fælles campusmiljøer skal formidles.
 • 45 minutters motion og bevægelse som en del af undervisningen hver dag.
Enklere struktur

Ensartet grundforløb på 40 skoleuger – inden for 4 hovedområder:

 • Omsorg, sundhed og pædagogik.
 • Kontor, handel og forretningsservice.
 • Fødevarer jordburg og oplevelser.
 • Teknologi, byggeri og transport.
 • Før var der 12 erhvervsfaglige fællesindgange.

 

Grundforløbet består af 2 dele:

 1. 20 skoleuger.
  • Forbeholdt de unge, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.
  • Erhvervsuddannelsen vælges ved slutningen.
  • Unge, der ikke begynder inden for et år efter 9. eller 10. klasse, skal begynde direkte på 2. del.
 2. 20 skoleuger.
  • Udannelsesspecifikke fag inden for det valgte hovedforløb.
  • Omvalg af erhvervsuddannelse: Elever skal ikke gennemføre 1. del igen, men kan starte direkte på 2. del.

 

EUD hovedforlæb (typisk 3 år):
Eleven fortsætte på den valgte erhvervsuddannelse.

Klare adgangskrav

Tre muligheder for at få adgang til at påbegynde en erhvervsuddannelse:

 1. Afgangsbevis for 9. eller 10. klasse. Dansk og matematik har minimum karakteren 02.
 2. Uddannelsesaftale
 3. Eksamensbevis fra anden ungdomsuddannelse. Dansk og matematik har minimum karakteren 02.

 

To alternative muligheder for adgang til en erhvervsuddannelse:

 1. Helhedsvurdering baseret på prøve og/eller samtale.
 2. Forsøg med betinget optag og faglige kursusforløb.
Styrket uddannelsesgaranti
 • Elever med gennemført grundforløb sikres at kunne færdiggøre uddannelse, hvis de kommer ind på en uddannelse med skolepraktik (hvis kravene til egnethed, geografisk mobilitet og aktiv praktikpladssøgning er opfyldt)
 • Elever på en uddannelse uden skolepraktik, der har gennemført grundforløbet sikres et tilbud om optagelse på 2. del af grundforløbet i en uddannelse med skolepraktik eller en uddannelse uden praktik o med mest muligt godskrivelse af allerede beståede elementer. Tilbudet gives op til 2 gange.

Reformens betydning

For EUX-uddannelsen

 • Langt flere erhvervsuddannelser får indført EUR-undervisning.
 • EUX-forløbene tager fremover udgangspunkt i den specifikke erhvervsuddannelse, der bliver forløbets omdrejningspunkt.
 • Den enkelte erhvervsuddannelses regler og beskrivelser, som fx fagretninger og grundforløb, gælder derfor også for EUX.
 • Har eleven ikke adgang til første del af grundforløbet, skal han/hun opkvalificere sig forud eller sideløbende med anden del af grundforløbet.

Ny merkantil EUX

Der oprettes en særlig merkantil til EUX på 2 år, sim kaldes EUX Business.

 • EUX Business erstatter sig inden for 2 faggrupper: Handel & Ledelse, Administration & Ledelse
 • EUX Business er obligatorisk inden for 2 uddannelser: kontor- og finansuddannelsen.
 • Efter 2 år kan eleven fortsætte i praktik som elev i yderligere 2 år eller søge ind på en videregående uddannelse på universitetet, erhvervsakademiet eller proffesionshøjskolen.

For UU-vejledningen

Differentieret vejledning skal gøres til fokuseret vejledning.

Vurdering af uddannelsesparathed

 • Vurderingen bliver automatisk flyttet ned til 8. klasse.
 • Den automatiseres og foretages først af elevens lærere.
 • Bagefter finjusteres gruppen med de “ikke-uddannelsesparate” af UU.
 • Afgørelsen af stor betydning for elevens videre vejledning.

80 % forventes erklæret uddannelsesparate. De får:

 • Kollektiv og generel vejledning
 • E-vejledning via internettet

Gruppen skal selv sørge for uddannelsesplan og ansøgning.

20 % forventes erklæret “ikke uddannelsesparate”. De får:

 • Personlig kontakt med en UU-vejleder
 • Individuel vejledning og måske gruppevejledning
 • Hjælp til uddannelsesplan og ansøgning

Ansøgning til en erhvervsuddannelse

Ansøgningsskemaet udfylde på www.optagelse.dk ved hjælp af UNI-login og NemID.

Hvordan ansøges der

Der er forskel på, hvordan der ansøges til en erhvervsuddannelse. Det afhænger af:

 • Hvorvidt eleven søger lige efter folkeskolen eller er gået ud for mindre en 1 år siden.
 • Eleven er gået ud af folkeskolen for mere end 1 år siden.

Stadig i folkeskolen eller gået ud for mindre end 1 år siden

Både eleven og en forælder skal underskrive ansøgningen. Ansøgningen skal indeholde:

 • Skolevalg
 • Hovedområde
 • Fagretning
 • Evt. EUX

Gået ud af folkeskolen for mere end 1 år siden

Kun eleven skal underskrive ansøgningen (medmindre han/hun er under 18 år). Ansøgningen skal indeholde:

 • Skolevalg
 • Uddannelsesvalg
 • Evt. EUX
 • Dokumentation for karakterer (hvis der ikke foreligger en uddannelsesaftale)

Hvis der er en uddannelsesaftale sendes ansøgningen med post til skolen.

De største ændringer

Før

Adgangskrav:

 • Opfyldelse af folkeskolens undervisningspligt.
 • Adgang umiddelbart efter 9. eller 10. klasse.: Eleven skal erklæres uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

12 indgange

Grundforløbet: Forskellige varigheder.

Valg af fagretning: Ved uddannelsesstart.

Valg af uddannelse: Efter 2 skoleuger.

Omvalg: Omvalg betyder, at mange elever gennemfører flere HELE forløb.

Uddannelsesgaranti: Afgrænset til en af de 12 fællesindgange.

Nu

Adgangskrav:

Være uddannelsesparat og have opnået mindst 02 i karakter i hhv. dansk og matematik ved folkeskolens afsluttende prøve.

4 hovedområder

Grundforløbet: Ensartet varighed på ét år (40 skoleuger)

Valg af fagretning: Efter 2 skoleuger.

Valg af uddannelse: Efter 20 skoleuger.

Omvalg: Er grundforløbets 1. del gennemført én gang, medfører et omvalg, at eleverne skal starte direkte på 2. del.

Uddannelsesgaranti: Gælder hele spektret af uddannelser uanset hovedområde.


Kilder:

 • www.uvm.dk – Pressemeddelse: “Ambitiøs erhvervsuddannelsesreform på plads”
 • www.uvm.dk – Fakta-ark: “Aftale om reform af erhvervsuddannelserne”
 • www.uvm.dk – Aftaletekst: “Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”